Generalforsamling VGF 2018 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Forening

 

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 20.00
Sted: VGF-centret

Der var 22 deltagere på generalforsamlingen!
 

REFERAT
Velkommen til de 15 fremmødte.
 1. Valg af dirigent

Flemming Pedersen blev valgt til dirigent. Flemming takkede for valget og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet med opslag i Centret og på VGF’s hjemmeside.


Flemming gjorde opmærksom på, at Preben nu har været formand i 40 år.
 2. Beretninger for 2017

Formandens beretning v/ Preben Jensen
– Ser man på det gymnastiske forløb i 2017, som jo absolut er foreningens hovedformål,er det gået rigtig godt for Viborg Gymnastik-Forening og vores gymnaster. Hvad enten det gælder TeamGym  eller redskabsgymnasterne, har de præsteret fantastisk flotte resultater og har hjembragt et utal af medaljer. Nok ingen tvivl om, at vi er en den mest vindende foreninger inden for gymnastikken i Danmark.
Disse flotte resultater, til trods for, at vi som tidligere år, har manglet træningsplads i vores Gymnastik-Center. Derfor har vi også i år måttet leje os ind på både Bjergnæs Skole, Vestervang Skole og Gymnastikhøjskolen.

Sidste år sagde jeg, at vi håbede på, at kunne råde bod på den pladsmangel - og det kan jeg nu bekræfte er sandt.
Viborg Gymnastik-Forening har nu fået både byggetilladelse og økonomitilskud fra Viborg kommune til opførelse af en ny springhal – hal 3.
Arbejdet starter op senest den 01.05.2018 og forventes færdigt og klar til brug ca. 01.01.2019.
Selve byggeriet inkl. motionscenter, springgrave og indv. montering beløber sig til 21,4 mill. kr. inkl. moms.
Da det er Viborg Gymnastik-Center, der står for opførelsen af springhallen, forventer vi at få refunderet momsen, således at de udgifter vi skal dække ind, beløber sig til 17.112.000 kr.
Finansieringen fremkommer på følgende måde: VGF betaler selv 3 mill. kr. til byggeriet, Viborg Kommune giver et tilskud på 8,1 mill. kr., og vi i VGC optager et kommunekreditforeningslån med kommunegaranti fra Viborg Kommune på 6,5 mill. kr.
Med hensyn til driften har vi beregnet, at vore samlede ekstra driftudgifter i forbindelse med at drive den nye hal og motionscentret vil udgøre ca. 825.000 kr.
Her har vi fået godkendt et ekstra lokaletilskud fra Viborg kommune på 603.000 kr.
Så en ekstra udgift samlet set på 225.000 kr. er hvad vi skal ud og finde.
Dette lyder ikke af så meget, men da vi i 2017 har mistet de årlige indtægter fra spillemaskiner på ca. 120.000 kr., som vi gennem mange år har fået, skal dette beløb jo lægges til, således at vi i VGF står med en ekstra udgift samlet på ca. 350.000 kr.
Kigger vi vores regnskab, som Vivi vil gennemgå senere, ser det fornuftigt ud. Vi skal ikke fråse med pengene, men jeg mener, der bliver råd til, at foreningen kan køre videre, som vi gør i dag.

- Så mangler vi bare at få svar på vores ansøgning til Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, om parkeringsarealet foran hallen.

Johannes Westerby har lovet at tage sagen op i udvalget. Vi har indhentet tilbud på udførelse af arbejdet, hvilket beløber sig til 479.000 kr ekskl. moms.
Desværre kan jeg oplyse, at alle de fonde vi har søgt vedr. halbyggeriet, har givet negativt svar tilbage.

- Vi søgte i 2013 om støtte til at opføre et lille motionscenter i gårdhaven mellem gangene ved klubhuset, således at vi kan styrketræne her, og således at det bliver muligt for forældre og andre at dyrke motion- og kredsløbstræning i VGF-centret.
Ansøgningen indbragte desværre ikke så stort et beløb, som det kostede at ombygge gårdhaven. Vi fik et tilskud på 300.000 kr., som stadig står hos Viborg kommune, da vi skal bruge minimum et beløb i tilskud på 500.000 kr. for at gennemføre projektet.
Men da det ikke ser ud til, at vi kan have alle motionsredskaber i hal 3 bliver vi nok nødt til at overdække arealet og tage det i brug til styrketræning. Dette håber vi kan tages med under byggesagen.

- Jeg skrev også sidste år, at næste step på renovering var udskiftning af nogle af vore sofaer i opholdsstuen.
Anja har søgt Grundfos fonden og VGF har fået et fondstilskud på 20.000 kr. til køb af nye sofaer.
Beløbet slår desværre ikke helt til, idet nye sofaer i den ene ende af stuen beløber sig til ca. 60.000 kr.
Men der er søgt nye fonde, så jeg tror og håber på, at vi i løbet af kort tid kan få udskiftet de mest slidte sofaer.
- Vi arbejder stadig på at få ændret de kriterier, som man i Folkeoplysningsudvalget arbejder ud fra, da det er helt urimeligt, at der ikke kan gives tilskud til et måttegulv eller en nedspringsmåtte, som jo er livsnødvendig for gymnasternes sikkerhed. Specielt hvis man sammenligner med, at der kan ydes 100% tilskud til udskiftning af et håndboldgulv eller slåning af en fodboldbane.

- Vi har i årets løb, iflg. vores optælling i Conventus haft 1.180 gymnaster (børn og voksne) igennem foreningen. Desuden har vi ca. 100 frivillige ledere og trænere samt et stor antal medhjælpende forældre. En ordentlig flok at holde styr på. Men I kan tro, vi er utrolig glade for jeres indsats og hjælp til Viborg Gymnastik-Forening.
Herudover har der været mødt ca. 60-100 til Lørdagstilbud og ca. 60-85 unge til Fredagsspring.
Der er klart, at med så mange forskellige hold og forskellige gymnastikformer presset ind i 2 haller så kolliderer det engang imellem. Der skal slet ikke herske tvivl om, at vi i Bestyrelsen godt er klar over, at det kan være særdeles svært at få tiderne til at passe sammen.

Der skal tages hensyn til børnenes alder, samt hensyn til hvilke hold der har mulighed for at træne sammen, og ikke mindst hvornår det - for jer trænere - er muligt at tage holdene.
Det har i årets løb givet lidt udfordringer at få dette puslespil til at gå op i en større enhed. Men jeg synes, I som altid har været meget forstående over for problemerne, og at vi sammen har fået løst ”knuderne ” på en rimelig tilfredsstillende måde for alle.
Det samme vil vi selvfølgelig prøve nu vi er i gang med at planlægge træningstiderne for 2018-2019.

Sauna:
Vedr. VGF’s sauna er der også kommet rigtig godt gang i denne, der er i øjeblikket et ugentlig antal vinterbader på 106 personer. Og det ser ud til at de nyder både sauna og søbadet.
Og ikke at forglemme skal der lyde en kæmpe stor tak til vores bademester Emil Sørensen for den flotte måde han renholder og reparerer saunaen på.
Også tak til Lars Hallum for sponsoratet til en ny saunaovn.
Trænerne:
Tak til trænere og ledere samt hjælpere i Viborg Gymnastik-Forening. I skal vide, at vi i bestyrelsen er helt klar over, hvor stor en indsats I gør - og at det ind imellem ikke kan undgå at gå ud over privatlivet og familien. Tusind tak for en forrygende sæson med masser at godt humør, et hav af tilfredse medlemmer samt et år med meget meget flotte resultater i alle afdelinger lige fra børnegymnastikken og helt op i motionsafdelingen. Selvfølgelig på hvert sit niveau.
Vi har talt meget med trænerne om, hvordan vi tiltrækker nye trænere til holdene, og hvordan vi holder fast i de eksisterende dygtige trænere, vi har. Udvalget arbejder i øjeblikket sammen med trænerne for at sætte fokus på netop dette. Det er meget vigtigt, at vi har en høj kvalitet på gymnastikken på både børnehold og voksenhold.

- Der er slet ikke nogen tvivl om, at Viborggenserne kender Viborg Gymnastik-Forening som en konstruktiv kvalitetsforening, hvor der arbejdes hårdt med tingene.
Og der er heller ikke tvivl om, at der er respekt om vores forening på landsplan.
Det viser også alle de fantastiske flotte placeringer som både redskabsgymnasterne og TeamGym gymnasterne har vundet i årets løb. ET KÆMPE STORT TILLYKKE TIL JER ALLE MED DE FANTASTISKE FLOTTE RESULTATER og ikke mindst et endnu større tillykke til jer trænere! Det er jo jer, der får tingene til at ske.
Vi er stadig en af Danmarks førende gymnastikforeninger, det viser resultaterne med stor sikkerhed.
Og her taler jeg ikke kun om medaljerne, men også om de personlige forbedringer, som hver enkelt gymnast har fået med sig for netop sin kunnen.

Og hvem kan vi takke for dette - først og fremmest vore dygtige trænere, som har formået at få gymnasterne op på et niveau der ligger højt. De har lavet et fantastik stort socialt arbejde, der gør, at det får gymnasterne til at holde ved. Rigtig godt gået!

- Og som sædvanlig en kæmpe stor tak til vores helt fantastiske og dygtige halbestyrer Anja. Sidste år sagde jeg, at vi syntes, du klarede det fint. Men med de initiativer, som du sætter i gang på flere fantastisk gode områder, bliver jeg nødt til at sige, at du gør det fabelagtigt godt! Altså igen en indsats, der ligger langt ud over det, som dit daglige arbejde kræver.
- Tak til bestyrelsen for jeres store indsats samt tak til alle forældre og andre hjælpere, som i årets løb har taget en tørn for Viborg Gymnastik-Forening. Uden jer ingen forening!
- Og til allersidst tusind tak til alle vore sponsorer! Den støtte i giver Viborg Gymnastik-Forening gør en stor forskel i hverdagen for vore gymnaster, og giver dem økonomisk mulighed for at deltage i flere konkurrencer og stævner rundt om.

Beretningen blev godkendt
.
 

Udvalgenes beretninger:
Konkurrenceudvalget:


UIG v/ Pia Nørskov

Det har været endnu et spændende gymnastik år med masser af gode minder.
Masser flotte resultater, medaljer og personlige mål er opnået af glade og dygtige gymnaster.

I Idrætsafdelingen har vi haft står fokus på, at få bygget godt op fra vores mindste årgange - hvilket virkelig har båret frugt - ikke kun fokus på elite, men at det skal være sjovt og lærerigt at gå til gymnastik på VGF.
Det betyder, at i dag er der ca. 100 gymnaster i pige afd.

Vi har et super godt forældresamarbejde, alle hjælper hinanden på tværs af holdene. Forældrene byder godt ind, når der skal laves arrangementer.

Trænersamarbejdet er tæt og rigtig godt også i denne krævende tid, da vores fuldtidstræner valgte at stoppe før jul.
Vi ønsker at få et samarbejde op at stå med en ny træner - der arbejdes på sagen.
En ny træner skal kunne være træner på alle de udtaget hold, dog hovedsaligt ved større piger der træner over 3 gange om ugen. Det er vigtigt for os at en ny træner har lyst til at deltage i det sociale sammenhold i afdeling.

Vi glæder os til de mange gymnastiktimer her på VGF, som venter det næste år.

Mange tak for den enorme indsats, som vores trænere, hjælpetræner og forældre til vores gymnaster  yder- uden dette fantastiske engagement var det ikke muligt.


MIG v/ Jacob Burvil
2017 har for MIG's vedkommende været kendetegnet ved specielt 2 forhold. Dels at vores professionelle kombinerede MIG/KIG træner Eduard stoppede ultimo 2017, da han valgte at rejse til Norge, hvor han har fået et tilsvarende trænerjob under MIG i en mindre norsk klub. Dels at vi har haft en ret massiv tilgang af gymnaster på begynderholdene, så MIG nu samlet set tæller ca. 30 gymnaster. 

Frank har overtaget træningen delvist af aspirantdrengene og træner desuden elitedrengene, hvor der fortsat mangler lidt volumen. Frank er nu udelukkende MIG træner.  Frank er meget motiveret og gør et fint stykke arbejde med drengene, og vi håber, at flere af drengene kan opnå et højere niveau med tiden. Jacob Christensen træner fortsat den noget større gruppe af begynderdrenge med Rasmus Orehøj som hjælpetræner.

Resultatmæssigt har aspirantdrengene deltaget i de jyske trinmesterskaber i trin 1 og 2, hvor August Spaanheden, Lasse Jensen og Christoffer Vels vandt flere disciplinmedaljer.
Mads Jakobsen og August Burvil udgør elitedrengene. Mads har pga. sin lange rejse til Colombia ikke deltaget i konkurrencer i 2017, men har efterhånden opnået et højt niveau og er udtaget til seniorlandshold.
August Burvil er fortsat på bruttolandshold og en del af Dannebrog til Tops satsningen. Han har vundet all round guld i samtlige konkurrencer i 2017 såvel til JM som til DM både i trin og aldersklasse. Desuden i alt 23 disciplin guldmedaljer. Til DM i Greve den 26/11 lykkedes det for August at score 100 p i de i alt 7 discipliner. Han satser på udtagelse til NM i juni måned, som i år afholdes i Greve.


TeamGym v/ Katrine Stie Andreasen, Michael Skovborg Fog
– Selv om det kunne lyde som en gentagelse af afdelingens beretning fra sidste års generalforsamling (og året før den, og året før den igen), så må jeg jo sige;
Det gik rigtigt godt i sæson 2016-17!

Junior 1 blev jyske og nordjyske mestre. Og de fik en flot 3. plads til DM.

Micropige 1 blev jyske og nordjyske mestre. Og de fik en flot 5. plads til Forbundsmesterskabet.

Microdrenge 1 blev nordjyske mestre.

Men der er ikke tale om, at det hele bare kører som det plejer. Eller af sig selv. Både gymnaster og trænere formår til stadighed at gøre mere af det, der virker. Og at finde nye og bedre måder at gøre resten på.
Hvilket fx betyder, at vores gymnaster opnåede flere finalepladser og flere medaljer end nogensinde til de individuelle konkurrencer (Springcup og Springcup Nord). Og at VGF er én blandt få klubber i Danmark med 2 minipigehold i top 10.
Vores afdeling oplever til stadighed fremgang, og flere og flere gymnaster kommer langvejs fra. Det er skønt at vide, at vi er kendt for noget godt – også ud over bygrænsen.

I sæson 2016-17 har vi fortsat været i arbejdstøjet for at skabe en udvalgsstruktur, der skal gøre det mere overskueligt at være forælder og træner i afdelingen.
Vi gør mere af det, der virker. Og vi forsøge at finde nye og bedre måder at gøre resten på. Fordi vi lægger vægt på, at der er styr på tingene, at trænerne kan koncentrere sig om træningen, og at gymnasterne kan være en del af et aktivt fællesskab.

Ja, vi har store ambitioner, og det krævede også i sæson 2016-17 stor forældreinvolvering. Og vi er heldige; vi har rigtigt mange engagerede og hjælpsomme forældre. Men vi kan også mærke, at mange forældre bestemt ikke har problemer med at finde noget at bruge fritiden på!

Et område hvor vi i sæson 2016-17 har været ambitiøse, er på PR- og sponsorindsatsen. Fordi vi skal huske at fortælle omverdenen om den gode forening og afdeling, vi har.
Og fordi vi konkurrerer om både trænere og gymnaster med mange andre spændende fritidstilbud. Selv om det kunne se sådan ud, så kommer gymnaster og trænere faktisk ikke af sig selv.
Og ja, det handler også om penge. Vi er overbeviste om, vi er attraktive for mange, der driver forretning. De vil gerne sættes i relation til os. Det skal vi udnytte økonomisk. Så vi får flere penge at drive gymnastikforening for.
Ikke mindst fordi det koster penge at være blandt de bedste TeamGym-klubber i Danmark. Skal vi fortsætte med at være i toppen, så går det i retning af ansættelse af halv- og/eller heltidstræner. Og vi mener ikke, vi kan forsvare at ansætte en træner, hvis vi kun har medlemmernes kontingent-kroner som indtægtskilde.
 
Vi er blevet meget synlige på de sociale medier. Det er sådan nogle steder, man skal være synlig og fortælle om alt det gode, man står for. Siger de kloge. Vi har allerede succes på afdelingens Facebook-side. Og på vores Instagram-side.
Vi er ikke i mål endnu med PR- og sponsorarbejdet. Det kræver en kæmpe indsats, har vi måttet sande. Og i øvrigt et arbejde, der på sigt involvere alle VGF's afdelinger.
I kan allesammen – helt bogstavligt – se næste skridt på vejen; der er opsat en ny tv-skærm i forhallen til centret, hvor både TeamGym-afdelingen og foreningens andre afdelinger kan sprede det gode budskab!

Til slut vil jeg bringe en kæmpe stor tak til afdelingens mange frivillige trænere, hjælpetrænere og forældre. Uden jer var der jo ingen afdeling. Med jer er vi til gengæld landets bedste!


Breddeudvalget:
Børn
v/ Anette K. Jørgensen
– Årsberetning for Børnebredde: Fam gymnastik, Spring Hoppe 3-5 år, Spring Hoppe 5-7 år og Lørdags tilbud.

Sæson 17/18 kører på sidste vers - 1 måned tilbage inden der er opvisning d 22/4-18. Så de næste onsdage skal bruges til at øve det sidste, og lærer ind- og udmarch og hvad der ellers skal ske til opvisningen.

Hver onsdag eftermiddag møder de små 0-3 årige og deres forældre eller bedsteforældre ind til èn times gymnastik, hygge, spring og sang. Hver time slutter af med at Gitte får knus fra de små pus.

Da der desværre ikke er så mange tilmeldte på Spring Hoppe 5-7 år som de foregående år, var der desværre hellere ikke så mange tilmeldinger til den årlige overnatning, så for første gang måtte denne begivenhed aflyses.
For at gøre det lidt godt igen, blev 5-7 års holdet inviteret til at komme til aktivitetsdag sammen med Spring Hoppe 3-5 år. Så i lørdags var 45 glade og forventningsfulde gymnaster mødt op til 2 1/2 times gymnastik og hygge. Hvem der havde det sværeste med at undvære hinanden vides ikke. Men efter kort tid var alle børn i fuld aktivitet. Og da forældrene dukkede op blev de mødt af børn med røde kinder og store smil på læberne.

For første gang i en del år er der 4 hold hjælpere ud over Gitte og jeg til Lørdagstilbud, så vi behøver ikke møde morgenfriske op hver lørdag. De gør alle en kæmpe indsats for at skabe glade og trygge rammer for alle der møder op.

Vi er så privilegeret med at have en lille men trofast skare af træner, men dette har vi desværre ikke efter sommerferien, så vi er meget spændte på hvordan tingene kommer til at hænge sammen til ny sæson. Så kender I nogen eller har I selv overskud så lad os endelig vide det.


Unge v/ Nicolaj Krog
– I året der er gået, har vi haft stor vækst i vores bredde afd. Vi har og har haft rigtig mange medlemmer igennem vores system og vi har stadig forsat meget stor vækst i vores bredde afd.

På ungdomsholdene i år (bla. Mini-Mix & PowerGym) har vi haft stor tilgang af gymnaster, i den forbindelse har vi været nødsaget til at lave ventelister, ligesom sidste år, for at undgå overfyldte hold, som ville kunne gå ud over kvaliteten i gymnastikken.

Det gav mange udfordringer til sæsonstart 2017, da der skulle rokeres lidt rundt på enkelte gymnaster. Men på grund af kendskab til dem og deres spring, kunne vi rokere rundt på enkelte af dem, og det gav ledige pladser – og dermed flere gymnaster på de enkelte hold, der endnu ikke var fyldt helt op..

Det resulterede i at vi fik halveret ventelisterne, godt nok ikke så lang tid som håbet - men det jo også bare mega fedt, at man kan fylde hold op, fra sæsonstart.
Det er jo et kæmpe luksus problem vi har her og ikke andet.-  Mega fedt!
 
I den kommende sæson, vil der ligeledes, være MAX antal pladser fra start - ganske enkelt fordi, vi vil bevare kvaliteten i træningen, og fordi der skal være nok instruktører til gymnasterne. Vi lever af at vi har “kvalitet i gymnastikken” og vi skal kunne leve op til denne titel.

Fredagsspring har været lidt nedadgående i denne sæson, der har ikke været så stor tilgang eller vækst til spring om fredagen som de forrige år. Årsagen kan bla. skyldes at TeamGym holdene har mange konkurrencer, som ligger i de samme perioder, hvor der bliver afviklet fredagsspring. Disse hold har førhen genereret mange af gymnasterne til om fredagsspring.

Vi håber fremadrettet, ved hjælp af markedsføring på bla. skoler, at kunne generere flere gymnaster til fredagsspring ved hjælp af plakater som hænger på skolerne i og omkring Viborg.

Fredagsspring er jo for alle og ikke kun VGF’s gymnaster, og det har været vigtig at udtrykke og vise dette bla. ved hjælp af vores Facebook side - som rigtig mange allerede synes godt om og bruger for at se evt. ændringer, men også fordi at man kan se alle datoerne for planlagte spring aftner og selvfølgelig billede, videoer og skøre indslag fra vores spring aftner.

SummerCamp 2017 var en KÆMPE succes! 60 børn troppede forventningsfulde op til camp start -  og vi havde en virkelig fed SummerCamp med bla. Vandglidebane, svømmehal, teambuildings øvelser og selvfølgelig masser af gymnastik.
Igen i år gentager vi denne store succes og VGF’s SummerCamp 2018 er så småt fyldt helt op. Der er stadig enkelte ledige pladser tilbage. I år kommer der til at ske nye tiltag men vi har stadigvæk de sjoveste ting fra 2017 med i planerne.

Ellers er der kun at sige, at der har været rigtig stor tilgang til vores bredde hold i årets løb, og vi håber den nye sæson vil bringe mindst lige så mange medlemmer i vores klub!


Motion v/ Preben Jensen
– Preben har haft for lidt tid og forsømt motionsafdelingen. Men den er vigtigt, så for fremtiden vil vi satse på at afdelingen bliver udbygget, når vi får mere plads med hal 3.

Vi vil samarbejde med KVIK og Gymnastikhøjskolen for at få flere drenge til at gå til gymnastik, 
Der er et projekt kaldet ”trænerspire ” i gang for at få flere trænere.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten
- Vivi gennemgik det reviderede regnskab
. Resultat ser fint ud med overskud på 364.875 kr.
Der vil fremover ikke være indtægt fra værdipapirer på 84.000 kr
.

Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag

– Skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige den 12. marts 2018.
Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse

Valg af formand
– Preben Jensen                                     afgående – genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Pia Nørskov                                       afgående – genvalgt

– Michael Skovborg Fog                      afgående – genvalgt

– Nicolaj Krog                                      afgående – genvalgt


– Bestyrelsen forslår at Jacob Burvil vælges til bestyrelsen – Jacob blev valgt

– Bestyrelsen forslår at Camilla Holm Khan vælges til bestyrelsen – Camilla blev valgt

Valg af bestyrelsessuppleanter
1. suppleant: Mads Dolberg                   der skal findes en ny – Mette Molsen Holst
2. suppleant: Sarah Thide                      afgående – valgt til 1. suppleant

 6. Valg til diverse poster

Valg af revisor
- Per Gertsen                                            afgående – genvalgt
- Revisorsuppleant:
  Flemming Pedersen                               afgående – genvalgt

Valg af kvindelig fanebærer                        
- Gitte Krog Pedersen                              afgående – genvalgt

Valg af mandlig fanebærer
- Emil Sørensen                                       afgående – ønsker ikke genvalg
Nicolas Rasmussen blev valgt

Valg af arkivar
- Hanne Poulsen                                      afgående – genvalgt

Valg af Materielforvaltere
- Peter Trankjær                                       afgående – genvalgt
 7. Eventuelt

– Nicolas spurgte til sociale medier hvor TeamGym står som TeamGym Viborg og ikke VGF. Dette er ændret til ViborgGF TeamGym, men gamle opslag kan ikke rettes.– Nicolas spurgte omkring aflønning af trænere. Nogle frivillige andre prof. Er der en fælles agenda.
Preben: Der udbetales godtgørelse i forhold til antal timer, derudover kan der udbetales kørselsgodgørelse. Der er p.t. ingen lønnede trænere. Vi vil gerne have lønnede trænere i alle afdelinger, men det er økonomisk ikke muligt. Måske kan vi finde nogle trænere, som kan være halvtidsansatte. Det bliver sværere og sværere at finde frivillige. Preben og Anja vil gennemgå trænernes godtgørelser, og se om vi kan finde en fælles godtgørelse. Der skal være fuld åbenhed om godtgørelse og lønninger.


– Nicolas: For 3. år i træk efterlyst et nyt 12x12 gulv. Det nuværende er 22 år gammelt. De nye moderne har fiberbaner indbygget. Et ny koster 250.000 kr. Måske kan der købes et billigere efter et DM? Evt. laves crowd-funding via Facebook.
Anja forslår at søge Nordea-fonden om tilskud til gulv.

– Preben: Vivi vil gerne trække sig som kasserer. Hvis nogle kender en, der vil overtage, må de gerne melde sig.
 
Preben takkede Dirigenten som erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>