Generalforsamling VGC 2017 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Center (VGC)

 

Mandag 27. marts 2017 kl. 19.30
Sted: VGF-centret
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

– Keld Jensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, i hht. vedtægterne, med opslag i Centret og VGF’s hjemmeside.
 2. Beretninger for 2016

Formandens beretning v/ Preben Jensen
– VGC’s  primære opgaver er bygninger og inventar.
Der er foretaget renovering af klubhuset med nye vinduer og døre mod øst. Der skal også skiftes vindure og døre i kælderen, derskal søges om tilskud til dette.
 Begge haller er enegireguleret med varme og lys, hvilket giver en stor besparelse i forbruget.

Der er givet grønt lys for fra Natur- og Miljølagenævnet til hal 3.
Kommunen vil snarest påbegynde arbejdet med parkering.
Hal 3 hængeparti. Det er VGC der skal stå for byggeriet, således at vi kan opføre hallen uden moms. 
Besparelsen kan bruges til redskaber købe redskaber for - Keld kommenterede at VGF i så fald skal der lave lejeaftale af redskaber. 
Budget for hal 3. Ca. 110 mill + moms. Preben tager kontakt til Ingeniørerne Ginnerup for nærmere aftalen om byggeriet. 
Der har været møde med alle trænere for at høre deres ønsker til indretning af hal 3.

Der er ønske om at få 2 etager, så det er muligt at afspille musik både til rytme og spring på en gang. Det viser sig ikke at være muligt at lave en første sal af sikkerhedshensyn, belastningen på en 1. sal vil være for stor.

Forslag om at den eksisterende hal 2 udvides med 3,5 m så der er plads til et TeamGym rytmegulv. Der skal laves lydvægge, så de øvrige haller ikke belastes af musikken. Forslag om at bygge en balkon, hvor fitnessredskaber kan stå. 
Der indkaldes til møde medtrænere og bestyrelse inden den endelige plan vedtagelse.


Beretningen blev godkendt
.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

v/ Vivi Mousten
- Vivi gennemgik det udleverede regnskab – der er 145.000 kr. i overskud
.

- Regnskabet blev godkendt.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af formand
– Preben Jensen                                    afgående – genvalgt
– Niels Philipsen                                   afgående – genvalgt

– Jytte Gehling                                      afgående – genvalgt

 4. Valg til diverse poster

Valg af revisor
– Heinrich Christian Bornhøft                afgående – genvalgt
 5. Indkomne forslag

– Der var ingen indkomne forslag.
 6. Eventuelt


  

Domainbox ApS