Generalforsamling VGC 2021 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Center (VGC)

 

Mandag 14. juni 2021 kl. 18.00
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Nikolas S. Rasmussen blev valgt
 - takkede for valget og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne med mail til medlemmerne og opslag på VGF's hjemmeside.

 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

- Efter et ”Træls” år med Cowid 19 som næsten har lukket vores center ned i en meget lang periode, har vi fået de sidste byggearbejder i centret færdiggjort.
Vi har dog endnu ikke fået en ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune. Men den er på vej.
Vi har længe været færdige med byggeriet, men det viste sig, at arkitekten ikke havde haft 100% styr på de brandtekniske krav, der var til byggeriet, og derfor har det i en periode været forbudt at bruge Hal 3.
Nu er de sidste brandtekniske arbejder udført og betalt af Arkitektens forsikring, hvilket har gjort, at der ikke har været udgifter for VGC i denne forbindelse.

I øjeblikket er der lidt problemer med ventilationen, idet gymnasterne mener der kommer for lidt køligt luft ind i hallerne på de varme dage.
Samtidig har kolonihaveejerne klaget en lille smule over at støjniveauet fra ventilationsanlægget er for højt.
Begge problemer bliver undersøgt at ingeniørfirmaet og ventilationsfirmaet i fællesskab. Vi får svar tilbage. Derudover vil Kommunen have nye stålberegninger på hal 3. og det er det sidste krav inden kommunen sender ibrugtagningstilladelse til os.

Vi har også, i VGC, fået indkøbt de nødvendige redskaber og måtter til alle halerne, det sidste vi mangler er en ny pigebom og et par nye motionsredskaber til motionscentret,
Vi har samlet afsat ca 40.000 kr til indkøb af motionsredskaber og ca 25.000 kr til en ny bom.

Selv om der har været Corona og der har manglet gymnaster i centret har VGF som sædvanligt betalt huslejen til VGC. Det drejer sig om alle driftsudgifter samt afdrag og renter på lån i bygningerne.
Fremadrettet forventer vi at VGC, som er ejer af bygningerne, også kommer til at blive ejer af inventaret og redskaber som findes i bygningen.

Vi må sige, at vi er kommet meget fint ud af 2020 med VGC både hvad angår økonomi og færdiggørelse af hal 3.
Byggeudgifterne er holdt inden for de budgetrammer som vi startede ud fra.
Bortset fra ganske små justeringer med hensyn til opsætning af rullegardiner, lidt justering af lyset - hvor det tændte og hvad der tændte - når man kom i hallen kontra motionscentret.

Desuden er der blevet installeret tv/oplysningsskærme i forhal nye skærme i hal 1 og i motionscentret, lavet nyt låsesystem med brikadgang til centret samt udbygget overvågningsanlægget således at det nu dækker både klubhuset og alle 3 haller + adgangsstien ned til centret.
Dette er en stor hjælp for halinspektøren, således at kan hun overvåge alle lokaler fra kontoret af.

Vi har også i årets løb fået udskiftet vores 25 år gamle kopimaskine til en ny leaset maskine der også kan printe fra computeren.

Saunaen er blevet renoveret for ca. 50.000 kr. med ny isolering og ny beklædning indvendig.- Niels Phlipsen spurgte til investering af maskiner til motionscentret; om vi har brugt de maskiner som blev købt fra Sygehusets motionscenter og som har været opstaldet.

- De fleste blev brugt, men nogle var for dårlige og derfor skal der købes nye.

- Beretning blev godkendt af bestyrelsen.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/ Christina Jeppsen

Regnskab blev udleveret til de fremmødet. Christina gennemgik regnskabet. 
Spurgt til grundtilskud til hal 1 og 2, hvorfor er hal 3 ikke med. Der er lavet nye regler for grundtilskud. Vi skal bevise, vi har faktureret 27% fra VGC til VGF.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Formand Preben Jensen                    afgående –

– Niels Philipsen                                  afgående –

– Jytte Gehling                                     afgående –

 4. Valg af revisor

– Heinrich Christian Bornhøft                afgående – ønsker ikke genvalg

Revisionsfirmaet Ib-Rohde blev valgt.
 5. Indkomne forslag

– Der er ingen indkomne forslag.
 6. Eventuelt

– Der skal udarbejdes nye vedtægter
.
Henvendelse fra Viborg kommune, VGC har ingen medlemmer, og det skal der være i forhold til vedtægter. Der vil blive udarbejdet nye vedtægter i samarbejde med advokat Ole Anders Pedersen: Preben kontakter Søren Keldsen og Per Gertsen for godkendelse af udkastet.
Der indkaldes til møde i VGC når der er lavet udkast.

 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>