Love for Viborg Gymnastik-Forening


§1

Foreningen er stiftet 30. marts 1935. Dens navn er Viborg Gymnastik-Forening. Dens mærke er V.G.F. Foreningen er tilsluttet: Dansk Gymnatik-Forbund under F.I.G. og Dansk Idræts-Forbund.
Viborg Amts Gymnastik-Forening under De Danske Gymnastik- og ungdomsfoeninger og De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune
.
 §2

Formålet med foreningen er at udbrede interessen for og kendskabet til gymnastik og at give medlemmerne adgang til at dyrke gymnastik under gode og sunde forhold.
 §3

Medlemmerne: Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver person, der vil indordne sig under den ånd og tone, der ønskes i foreningen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag  udnævnes på en generalforsamling, når mindst 2/3  af de mødte stemmer herfor.
 §4

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen pr. 1. september og/eller pr. 1. april.

Står et medlem i kontingentrestance til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.

Står et medlem med mere end 3 måneders restance, skal bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel, underrette den pågældende og sende indberetning herom til Dansk Gymnatik-Forbund.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse for værnepligtige.

Kassereren sørger for opkrævning af kontingent, evt. ved lønnet medhjælp.
 §5

Indmeldelse i foreningen sker hos bestyrelse eller trænere. Som medlemmer optages både aktive og passive. Nye medlemmer kan mod  forlangende få udleveret et eksemplar af foreningens love.
 §6

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Eventuel skyldigt kontingent må være betalt forinden. I modsat fald betragtes vedkommende som slettet for gæld. Genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.
 §7

Udelukkelse af et medlem kan vedtages af bestyrelsen, når denne skønner, at der foreligger særlig grund hertil.. Den ekskluderede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling, som træffer den endelige afgørelse.
Øverst myndighed i foreningens anliggender beror hos generalforsamlingen. Indsigelse mod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne indledes.
 §9

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved opslag og ved annoncering i de lokale aviser senest 10 dage før dagen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse mm (se §11, 12 og 13)

Procedure for vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på foreningens generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 §10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel.
 §11

Stemmeregler ved generalforsamlinger. Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive og passive medlemmer over 16 år, der ikke er i ulovlig kontingentrestance, og som har været medlem mindst 3 måneder. Dog kan børn under 16 år være repræsenteret af deres forældre.

 §12

Valg af formand, der foretages af generalforsamlingen, gælder for et år ad gangen, og skal ske ved bunden omvalg, indtil en af de foreslåede har opnået mindst 1 over halvdelen af de afgivne stemmer.
 §13

Valg af bestyrelse m.v., der består af  5- 9 medlemmer, foretages på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, kasserer og næstformand.

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

Foruden bestyrelse vælges for et år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen. Desuden vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår skiftevis og en suppleant for disse. Der vælges endvidere en mandlig og en kvindelig fanebærer.
 §14

Bestyrelsen. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle dens forhold, under ansvar overfor generalforsamlingen. Den vælger ligeledes foreningens repræsentanter inden for Dansk Gymnatik-Forbund og andre centralorganisationer.

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder indenfor foreningen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed har formanden/næstformanden den afgørende stemme.
 §15

Regnskabet. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal mindst 14 dage før generalforsamlingen indgive driftsregnskab og status pr 31. december til revisorerne.

Regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære  generalforsamling til godkendelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer, dog kan midler indestående på konti med bank eller sparekasse hæves mod kvittering af enten formanden eller kassereren.
 §16

Anmeldelser a hold til turneringen eller andre konkurrencer kan ske på grundlag af en i forvejen afholdt udtagelseskonkurrence.
 §17

Opløsning. Foreningen kan ikke opløses så længe 30 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

Foreningens midler tilfalder i så tilfælde det lokale fritids- og kulturliv.
 
Vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 1992, med ændring af §17, 28. februar 2000 og §1, 9 og 11, 2. april 2001. § 9 26. februar 2007.

Preben Jensen

Mette Holmgaard

Kjeld Jensen

Jannie Alcoholado

Lis Madsen

Peter Trankjær

Hans Peter Nielsen

Line Engbirk Grud

Jytte Gehling
 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>